Whitehouse Correspondents' Dinner 2013

857 photos and videos
WASHINGTON, DC
Apr 27, 2013